WORKS

ABOUT

CONTACT

PROCES SMRTI / DEATH PROCESS

   conceptual / konceptuálne, 2017

 

 

Toto dielo je ďalšou prácou v ktorej sa zaoberám smrťou, respektíve jej symbolmi. Existuje veľa tém a problematík na ktoré sa dá reagovať skrz umenie. Smrť sa ale nekompromisne týka každého z nás. Ja osobne mám z nej strach a priamou konfrontáciou skrz sledovanie jedného z jej symbolov sa snažím vymaniť z tohto strachu a nastaviť tak toto zrkadlo aj každému recipientovi tohto diela. S týmto procesom sledovania som začal v decembri 2015 a s skončí samotnou inštaláciou v júny 2017. Je veľmi dôležité aby sa tento proces respektíve kolobeh od začatia do konca neprerušil inak dielo stratí samotný zmysel.

 

Cieľom diela je v prvom rade vlastná očista od negatívnych myšlienok spojených so smrťou a prejsť si procesom sledovania niečoho čo je s ňou veľmi silno spojené. S tým spojené poznatky a pohľady chcem zdeliť aj širšiemu publiku skrz umelecké dielo v podobe interaktívnej inštalácie a tým dať možnosť každému účastníkovi diela nahliadnuť do celého „procesu smrti“ a tým sa svojím spôsobom aj očistiť. Fragmenty smrti v podobe lišaja Smrtihlava v koncepte tejto práce fungujú ako pamäťové schránky. Po dotyku jednotlivých fragmentov sa následne prehrá video ktoré s ním silno súvisí. Jedna z hlavných myšlienok práce je dlhodobé sledovanie kolobehu smrti a života. Tieto videnia budú ukrývať jednotlivé schránky.

 

 

 

The work is an another one, which is occupying with death, or more precisely with the symbols of death. There are many topics and issues that can be responded to through art. The death is uncompromisingly related to everybody. Personally, I am afraid of it and by direct confrontation through the observation of one of its symbols I try to break out of this fear and set the mirror to every recipient of this work. I started this observation in December 2015 and ended with the installation in June 2017. It is very important not to interrupt the process or the cycle from the beginning to the end otherwise the work lose its very meaning.

 

The main aim of the work is a personal purification of negative ideas connected with the death and to go through the process of observation of something very closely connected with it. I want to share the knowledges associated with death with the wider audience through the work of art in the form of an interactive installation, and give an option to each participant to take a look into the whole "process of death" and thereby, in my own way, to purify myself. The fragments of death in the shape of the death's-head moth have the function of a memory  storage. After touching the individual fragments, it starts to play a video, which is strongly related to it. One of the main ideas of the work is a long-term tracking of the cycle of the death and the life. These visions are hidden in the individual boxes.

 

SK/EN celá dokumentácia/all documentation.pdf

 

 

 

SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../

PART OF THE EVENT, EXHIBITION... :

 

- KEBABB, výstava súčasného umenia, Považská Galéria, Žilina, 2017

 

- Creative Playgrounds, výstava súčasného mediálneho umenia, Kunsthalle, Košice, 2017

 

 

 

 

 

 

 

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba